[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

اسمك باليباني
ضع رد ليظهر الكود
[font=Tahoma][hide]

[b]

الكود:

 [/color]
[b][font=Tahoma][color=blue]<!-- This script has been in the [/color][url=http://www.faisal1.com/][color=blue]http://www.faisal1.com[/color][/url][color=blue] Javascript Public Library! -->
<!-- Note that though this material may have been in a public depository, certain author copyright restrictions may apply. -->
<html>
<head>[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]</head>[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]<body>[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]<script language="Javascript"><!--[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]function isvowel(v) {
  if ((v == "a") || (v == "e") || (v == "i") || (v == "o") || (v == "u")) {
  return true }
  else {
  return false } }[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]function nihongo(inp) {
 otp = ""
 cnt = 0
 k = ""
 l = ""
 inp = inp.toLowerCase()[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue] while (cnt <= inp.length - 1) {[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]  k = inp.charAt(cnt)
  if ((cnt + 1) > (inp.length - 1)) {
  l = "u" }
  else {
  l = inp.charAt(cnt+1) }[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]  if ((k == " ") || (k == "-") || (k == "'")) {
  otp = otp + k
  cnt += 1 }[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]  if ((l == "y") && (!isvowel(k))) {
    l = "i"  }[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]  if (k == "x") {
  if (cnt == 0) {
    k = "z" }
  else {
    k = "k"  }
}[/color][/font][/b]
[b][font=Tahoma][color=blue]  if (k == "g") {
    if ((l == "e") || (l == "i") || (l == "y")) {
  k = "j" }
else { 
  if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l 
    cnt += 2 }
  else                      {
    otp = otp + k + "u"
    cnt += 1  }         
 }  }[/color][/font][/b][/center]
[b][font=Tahoma][center]
[color=blue]  if (k == "j") {[/color]
[color=blue]    if ((l == "a") || (l == "u") || (l == "o")) {
    otp = otp + k + l
    cnt +=2 }
    if ((l == "e") || (l == "i")) {
    otp = otp + "ji"
    cnt += 2 }[/color]
[color=blue] }[/color]

[color=blue]  if (k == "y") {
    if ((l == "a") || (l == "u") || (l == "o")) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2                            }
    else    {
    k = "i"    }
                      }[/color]
[color=blue]  if (k == "m") {
    if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2  }
    else {
      if ((l == "b") || (l == "m") || (l == "p")) {
          otp = otp + "n"
          cnt += 1 }   
        else  {
          otp = otp + "mu"
          cnt += 1 } } }[/color]
[color=blue]  if (isvowel(k) || ((k == "n") && (!isvowel(l)))) {
  otp = otp + k
  cnt = cnt + 1                                                }[/color]
[color=blue]  if (k == "q") {
  k = "k"        }[/color]
[color=blue]  if (k == "v") {
  k = "b"      } [/color]
[color=blue]  if (k == "l") {
  k = "r"        }  [/color]
[color=blue]  if (k == "c")        {
  if (l == "h")    {
    otp = otp + "chi"
    cnt += 3  }
  else    {
if ((l == "e") || (l == "i") || (l == "y")) {
    k = "s" }
else {
    k = "k" }
  }       
  }[/color]
[color=blue]  if (k == "w") {
    if ((l == "a") || (l == "o"))  {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2                  }
    else    {
      if ((l == "i") || (l=="e")) {
otp = otp + "u" + l
cnt += 2  }
  else  { 
    k = "b"
    }
}     
 }[/color]
[color=blue]  if ((k == "b") || (k == "k") || (k == "r")) {
  if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l 
    cnt += 2 }
  else                      {
    otp = otp + k + "u"
    cnt += 1  }                                        }[/color]
[color=blue]  if (k == "d")            {
  if ((l == "i") || (l == "a") || (l == "e"))    {
    otp = otp + "de"
    cnt += 2 }
  if ((l == "u") || (l == "o"))  {
    otp = otp + "do"
    cnt += 2 }
  if (!isvowel(l))  {
    otp = otp + "de" 
    cnt += 1  }  }[/color]
[color=blue]  if (k == "f")              {
      otp = otp + "fu"
      cnt += 1
      if (isvowel(l)) {
      cnt += 1  }      }[/color]
[color=blue]  if (k == "h")                 
  {
    if (l == "u")          {
    otp = otp + "fu"
    cnt += 2        }
    else                {
    if (isvowel(l))  {
      otp = otp + k + l
      cnt += 2    }
    else                  {
      otp = otp + "fu"
      cnt += 1 } }   
  }[/color]
[color=blue]  if (k == "z") {
  if (l == "i") {
    k = "j" }
  else {
    if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2 }
    else {
      otp = otp + "zu"
      cnt += 1 } } }[/color]
[color=blue]  if (k == "n") {
    if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2 } }[/color]
[color=blue]  if (k == "p") {
    if (l == "h")  {
    otp = otp + "fu"
    cnt += 2 }
    if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2 }
    else {
    otp = otp + "pu"
    cnt += 1 } }[/color]
[color=blue]  if (k == "s") {
    if ((l == "i") || (l == "h")) {
    otp = otp + "shi"
    cnt += 2
    if (l == "h") {
      cnt += 1 } }
    else {
    if (isvowel(l)) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2 }
    else {
    otp = otp + "su"
    cnt += 1  }  }  }[/color]
[color=blue]  if (k == "t") {
    if ((l == "a") || (l == "e") || (l == "o")) {
    otp = otp + k + l
    cnt += 2 }
    if ((l == "u") || ((!isvowel(l)) && (!(l == "h")))) {
    otp = otp + "tsu"
    cnt += 1
    if (l == "u") {
      cnt += 1 }
    if ((l == "s") && (inp.charAt(cnt + 1) == "u")) {
    cnt += 2 } }
    if (l == "i") {
      otp = otp + "chi"
      cnt += 2 }
    if (l == "h") {
      otp = otp + "fu"
      cnt += 3 } }[/color]
[color=blue]  }
 
 win=window.open("","displayWindow","namae","toolbar=no,scrollbars=yes")
        win.document.open()
        win.document.write("<html><head><title>اسمك با اللغة اليبانية</title></head><body bgcolor='#fafafa' text='#010203' link='#182436' vlink='#428163'><p>اسمك با اليبانى هو<b>")
        win.document.write(((otp.charAt(0)).toUpperCase()))
        j = 1
        while (j <= otp.length - 1) {
          win.document.write(otp.charAt(j))
          j += 1  }
        win.document.write(".</b></p><br><p></p><br><p align=center>")
        j = 0
        tem = ""
        while (j <= otp.length - 1) {
          if (!(otp.charAt(j) == " ")) {
          tem = tem + otp.charAt(j) } 
          j += 1 }
        otp = tem
        j = 0
        while (j <= otp.length - 1) {
          cur = otp.charAt(j)
          if ((isvowel(cur)) || ((cur == "n") && (!isvowel(otp.charAt(j+1))))) {
            j += 1  }
          else  {
            while (!isvowel(otp.charAt(j))) {
              j += 1
              cur = cur + otp.charAt(j) }
              j += 1  }
        }
          win.document.write('<div align=center><form><input type="button" value="اضغط هنا للعودة" onClick="parent.window.close()"></form></div></body></html>')
        win.document.close()
  }[/color]
[color=blue]//-->[/color]
[color=blue]</script><br>
<CENTER> </CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER><B><FONT SIZE=+3></FONT></B></CENTER>[/color]
 
[color=blue]<CENTER><B>اكتب اسمك هنا لوسمحت </B><FORM name="funkyform" action="javascript:nihongo(document.funkyform.namae.value)//"><INPUT type="text" name="namae"></CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER> </CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER><INPUT type="submit" value="اخبرنى كيف ينطق اسمى با اليبانى"></FORM></CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER> </CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER> </CENTER>[/color]
[color=blue]<CENTER>
alwafi 2000<br>[/color]
[color=blue]</body>
</html>
 [/color]
[/font][/b][/font][/b][color=blue][/hide][/color][/font][/b][b][font=Tahoma]
[color=blue]